FAKTA: Så här skulle vården i Västernorrland försämras om tjänstemännens förslag går igenom

Av | 12 november, 2015

Sundsvalls Tidning skriver idag om den SWOT-analys som Margareta Berglund Rödén beställde. Rapporteringen saknar tämligen stora och viktiga delar av analysen. Såsom att tjänstemännen varnar för högre stafettkostnader, sämre vård, sämre arbetsmiljö i Sundsvall och att landstingets egna kalkyler på besparingar inte håller.

Här är punkterna som landstingets egna tjänstemän har punktat upp som konsekvenser av tjänstemannaförslaget,

– Kvalitén på det akuta omhändertagandet av barn kan försämras

– Patienter kommer inte välja oss för öppenvård vilket leder till högre kostnader

– Utökad belastning – ger sämre arbetsmiljö i Sundsvall

– För få operationssalar i Västernorrland – liknande landsting har 26-30 operationsrum med förslaget kommer Västernorrland att ha 19.

– Primärvården i Ådalen fungerar inte som det är

– Ökat antal ambulanstransporter med barn-, gravida-, kirurg- och ortopedpatienter

– Kompetensbrist – svårt att upprätthålla övriga verksamheter i Ådalen

– Reducerad operationskapacitet inom ortopedi kan innebära att fler patienter behöver skickas utanför länet och att ortopedläkare får möjlighet att operera i begränsad omfattning.

– En koncentration av trauma (och kirurgi/ortopedi) till Sundsvall och Örnsköldsvik skulle öka behovet av ambulanstransport både för primär och sekundärtransporter.

– Nedläggning av kvinno/barnverksamhet påverkar till viss del ambulansens belastning.

– Förslagen innebär längre och fler ambulanstransporter. Målet med att nå 95 % av befolkningen inom 30 minuter kan bli svår att upprätthålla. Längre tid för patienten i ambulans på dåliga vägar.

– Ytan på mottagningarna inom kirurgi/urologi/ÖNH i Sundsvall räcker rent fysiskt inte till om patientantalet ökar.

– En reducering av verksamheten på sjukhusen i Sollefteå och Ö- vik kan leda till att röntgen tappar personal. (P.s röntgen är det område där landstinget har störst behov av stafetter).

– Risk för mindre stimulerande arbete kan bidra till att yngre läkare söker sig till andra sjukhus vilket skulle kunna innebära förlust av kompetens och resurs.

– Längre avstånd kan medföra att ”säkerhetströskeln” sänks när det gäller personalens bedömning. Det kan leda till fler besök och/ eller längre vårdtid liksom längre resväg för medborgarna. I värsta fall kan vårdskada uppstå.

– En avgörande fråga inom medicinkliniken när det gäller föreslagna åtgärder i Insatsplanen är om AT- läkarna kommer att finnas kvar i Sollefteå? Om inte påverkas avdelningsarbetet och bemanning av primärjouren negativt. (Det här innebär att stafettkostnaderna kommer att öka).

– Om möjligheten att utföra akuta operationer i Sollefteå försvinner så innebär det att transporter med svårt sjuka patienter kommer att öka. Då kan behov finnas av att läkare/IVA sjuksköterska/ narkossköterska bör följa med i ambulansen.

– Det kan komma att bli svårt att bemanna med tillsvidareanställda narkosläkare i Sollefteå om ingen operationsavdelning finns. Det kommer inte heller att finnas möjlighet till utbildning för ST- läkare och anestesisjuksköterskor under vidareutbildning vilket kan urholka kompetens och bemanning på sikt.

– Förslaget innebär en ökad belastning på operationsenheten främst i Sundsvall, där det blir fler operationer dagtid och jourtid (nattetid). Då behöver beredskapslaget vara inne oftare, vilket leder till att detta lag inte kan användas dagen efter under dagtid. Grundbemanningen behöver därför ökas för att kunna ha produktionen igång under dagtid. Sundsvall klarar inte en volymökning på 20 %, utan tillskott av personal och operationssalar. (P.s med andra ord den ekonomiska kalkylen och besparingarna faller).

– Akut omhändertagande av barn kan komma att ske av läkare som inte är barnspecialist under jourtid vilket kan leda till otrygghet för patienterna.

– Det kan förekomma risk att barn kommer att vårdas på vuxenavdelning.

– Patient som vårdas i Sollefteå och har behov av kirurgisk/ ortopedisk operation måste skickas till annat sjukhus.