MYT: Vi måste lita på tjänstemännen!

Av | 13 september, 2015
I en demokrati så väljer vi medborgare politiker vart fjärde år baserat på vad de lovar i valrörelsen. Vi ger politikerna förtroendet att bland annat hantera våra skattemedel. Tjänstemännen är inte valda av oss.

Så när tjänstemän kommer med förslag som helt strider mot de vallöften som våra politiker har gett så är det vår uppgift att granska underlaget och ställa frågor som varför (särskilt när politikerna själva inte gör det).

Den process som landstingsdirektören har startat lämnar mycket i övrigt när det kommer till öppenhet och dialog. Därför är det extra viktigt att granska tjänstemannaledningen.

Det enda underlag som tjänstemännen hittills har levererat innehåller mängder av faktafel och frågetecken.

En genomgång av dessa finns här nedan.
För den som vill ladda ner genomgången så går det bra här,  Synpunkter på underlag

Synpunkter på underlag

Efter mycket om och men lämnade tjänstemännen ifrån sig underlaget som ska ligga till grund för ert beslut om vidare uppdrag till landstingsdirektören.

Till skillnad från landstingsdirektören och den övriga tjänstemannaledningen har vi valt att föra en dialog med verksamheterna om det underlag som nu lagts fram. Det är viktigt att ni som politiker får kännedom om de brister, frågetecken och sätt som denna process har hanterats innan vidare uppdrag lämnas till landstingsdirektören.

Den snäva tidsplanen, hur denna process har skötts hittills och det låga förtroendet för landstingsdirektören borde leda till att nämnden återremitterar ärendet och snarast tar upp en dialog med verksamheterna innan vidare uppdrag lämnas till landstingsdirektören.

Förutom det möte som Sollefteå kommun arrangerade har ingen annan dialog förts enligt personalen. Det enda som har hörts från tjänstemannaledningen är en surrealistisk videohälsning på landstingets intranät där landstingsdirektören talar om att ”skörda frukten”.

Tillsammans med personal på främst Sollefteå sjukhus har jag gått igenom det material som nu lämnats, det handlar om personer i ledningsposition men också läkare, barnmorskor, kirurger och administrativ personal.

Trots en extrem tidsbrist har vi funnit en rad märkligheter och felaktigheter som ligger till bakgrund för det beslut som NI förväntas ta. Om jag som en glad amatör på min fritid kan hitta dessa så vore det på sin plats att nämnden också tar sig tid att faktagranska och kontrollera materialet som ligger till grund för en omfattande process som berör arbetssituationen för hundratals medarbetare, vården av tusentals människor och förtroendet från ännu fler.

I följande dokument radas en del av de felaktigheter och frågetecken som jag har hittat upp.

Samtliga jag har talat med har önskat att vara anonyma på grund av rädsla för repressalier från tjänstemannaledningen.

Brist på dialog

På en kort filmsnutt som finns utlagd på landstinget intranät hävdar tjänstemannaledningen att det ska ha förts en god dialog med verksamheterna och personalen om denna process. Detta är inget som personalen på sjukhuset varken på ledningsnivå eller på ”golvet” känner igen.

Tvärtom pekar samtliga på att dialogen de senaste åren har försvunnit helt och hållet. Idag saknar personalen på alla nivåer information om vad som händer och sker i organisationen.

Många pekar också på att den nya organisationen lett till att administrationen har svällt samtidigt som det administrativa stödet blivit mindre.

Från och med den 1/9 kan två enheter som jobbar nära med varandra på samma sjukhus ha ett administrativt stöd som ligger på helt olika ställen. Där den ena enheten har blivit meddelad att man t.ex. har sitt HR-stöd i Ö-vik medan den andra enheten har sitt i Sundsvall.

Det pekas också på att dialogen med politiker har nästan helt försvunnit och blivit sämre. Istället pekar man på att det material som man lämnar ifrån sig som ska komma till politiken redigeras, friseras och ibland tas bort.

Många pekar också på att det är svårt att få till en dialog om budgeten. Att verksamheterna sällan får vara med när den egna budgeten sätts utan att det görs av ”någon ekonom i Härnösand”. Att verksamheter enbart får vara med och justera prognoser.

På chefsträffarna klumpas alla verksamheters ekonomi ihop vilket gör att verksamheterna inte får någon återkoppling till hur det ser ut på enhetsnivå eller vart man behöver sätta in åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin.

Ingen uppföljning

I det underlag som har lämnats och publicerats på LVN.se läggs stor vikt vid kompetensutveckling för chefer och ledare. Men många av de chefer som jag talat med pekar på att bristen inte är behov av kompetensutveckling utan brist på ledarskap från toppen av organisationen.

Att dialogen helt saknas och att de fåtal möten som ändå hålls med högsta tjänstemannaledningen ägnas istället åt långa monologer och där få frågor tillåts.

Bland annat pekas de stora satsningar som gjordes på ”produktion och kapacitetsutredningar”. Där chefer och personal i många omgångar utbildades i nya verktyg och system. Detta i otaliga timmar och till stor kostnad. Men att det sedan inte har hänt något. Ingen uppföljning har skett. Precis som mycket annat de senaste åren har projekten sedan släppts vind för våg.

Det verkar vara ett generellt problem.

Många pekar på att det är idag svårt att se någon uppföljning av andra program som startats såsom ”5 punktsprogrammet” och ”vårdområdesgenomföranden”.

Många pekar också att det vore på sin plats att göra uppföljningar och utvärderingar av dessa program innan man sjösätter nästa. Särskilt när det innebär att vården för en stor del av befolkningen kraftigt försämras.

Personalförsörjning

Samtliga jag har pratat med (och de är många) på den befängda tanken att man bara kan förflytta människor från ett sjukhus till ett annat. Att en läkare eller sjuksköterska som idag jobbar på Sollefteå sjukhus efter en avveckling av Sollefteå sjukhus villigt skulle acceptera att pendla flera timmar om dagen till Sundvall eller Ö-vik för att arbeta för en arbetsgivare som inte behandlar dem på ett schysst sätt.

Hittills har inga ansatser som helst gjorts för att föra en dialog med personalen kring detta. Det enda ”projektet” i denna riktning var BB-avstängningen över jul som i sammanhanget borde vara en vägvisare. Ingen personal från Sollefteå sjukhus valde att pendla till Ö-vik eller Sundsvall över dåliga vägar under vintern.

Det har inte gjorts några ansträngningar från tjänstemannaledningen att ta reda på hur många som skulle vilja följa med i fall deras verksamheter avvecklas. Trots att detta verkar vara ryggraden i hela förslaget, att personalen villigt ställer upp och lojalt följer med, trots den totala bristen på dialog och respekt.

Antingen är man medveten om detta och förslaget läggs för att bakvägen genomföra ”massiva uppsägningar” eller så agerar tjänstemannaledningen extremt naivt och i värsta fall extremt respektlöst.

En kalkyl borde också presenteras över eventuella kostnader ifall inga eller få från de nuvarande verksamheterna på Sollefteå sjukhus väljer att följa med. Sannolikt ökar då kostnaderna eftersom ”stafetter” då måste täcka upp.

Trovärdighet

Många har också ifrågasatt materialets trovärdighet och det med goda skäl med tanke på den historik som funnits med en tjänstemannaledning som friserat och censurerat kritiska konsekvensbeskrivningar och rapporter från verksamheten.

Som skedde i fall med BB-avstängningen när chefsläkarens kommentarer friserades för att passa tjänstemannaledningens intentioner.

Det kan också tyckas vara märkligt att tjänstemannaledningen ibland rapporterar siffror i %, andra gånger i kronor och ören och ibland som ”andel av”.

I tidningsartiklar förklarar förvaltningschefer på heder och samvete att de ”bedömda samordningsvinsterna” som beräknats är korrekta. Att man har kontrollräknat ”minst 5 gånger”. Rimligtvis borde det finnas kalkyler på detta.

Det kan förefalla märkligt att ni som politiker, personal och allmänhet inte får ta del av dessa kalkyler utan får grovhuggna siffror baserat på ”bedömda samordningsvinster”.

Om man har kontrollräknat något ”minst 5 gånger” så måste det finnas kalkyler. Det borde vara rimligt för nämnden och personalen att få ta del av dessa INNAN en process för avveckling av vården i stora delar av länet sätts igång.

Dribbel med siffror

Enligt föredragningar som framförts till er så ska det ha hävdats att en stor del av verksamheten på Sollefteå sjukhus är baserad av stafetter. Denna uppgift letar sig också fram till tidningarna.

Det som dock inte nämns är att de verksamheter som tjänstemännen har föreslagit att avveckla är de som har minst behov av stafetter. Under 2015 har kirurgen, operationscentrum, ortopedi och kvinnokliniken i Sollefteå totalt ett behov av ca 65 stafettveckor.

Inom ortopedin är Sollefteå idag fullt bemannad utan några behov av stafetter.

Stafettkostnader är också ett märkligt sätt att mäta ekonomisk effektivitet på. I Sollefteå är det kirurgin som har störst behov av stafetter trots det har enheten under årets första 7 månader rapporterat ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Ingenstans nämns heller detta eller det faktum att stafettkostnader inte per definition behöver betyda underskott.

Är det stafettkostnaderna tjänstemannaledningen är orolig för är det liggande förslaget helt förödande eftersom man föreslår en ökning av verksamheter på Sollefteå sjukhus som antingen har störst behov av stafetter eller där det idag inte bedrivs någon verksamhet alls.

Det hävdas ibland att det är en större andel av lönekostnaden i Sollefteå och Ö-vik som går till inhyrd personal. Men prislappen redovisas inte. Ska man spara pengar så kan det också vara bra att veta vart potentialen finns och vart pengarna rinner ut. Fokus borde ligga på att undersöka varför en specifik operation eller procedur är dyrare att genomföra på ett sjukhus jämfört med ett annat, istället för att aningslöst hasta igenom en process som vill avveckla en stor del av Sollefteå sjukhus.

T.ex. fördelade sig kostnaderna för inhyrd personal enligt följande inom specialistvården för 2014,

Sundsvall          70,1 miljoner

Örnsköldsvik   34,8 miljoner

Sollefteå           20,1 miljoner

Ambulansen

Förslagen som nu lämnats hänger väldigt mycket på att ambulansen klarar av att hantera den ökade mängden transporter. Men ingen från tjänstemannaledningen har varit i kontakt med ambulansen i Sollefteå för att säkerställa sitt material.

Istället hävdas det kort bara att landstinget har ”välutvecklad ambulansverksamhet”. Att kartlägga och hantera den nya stora mängd ambulanstransporter som kommer att krävas för såväl rutinmässiga åtgärder såsom gastroskopi som akutfall kräver tid. Detta är ett oerhört stort arbete att kartlägga. Att förvänta sig att detta kommer att ske på så kort tid är inte rimligt. Förmodligen är detta också något som tjänstemännen inte tänkt sig ska göras.

”Gyllene timmen”

Samtliga jag har pratat med påpekar också att om förslagen går igenom så kommer den akuta verksamheten i Sollefteå att avvecklas snabbt. Även om det hävdas att det ”akuta omhändertagandet ska värnas” så påpekar samtliga att det inte kommer att kunna ske med de förändringar som föreslås utan att vårdkvaliteten försämras. Är målet att försämra vården för invånarna i Ångermanland?

Den ”gyllene timmen” är den tid som det max ska ta från att larmet har gått till patienten får ett akutomhändertagande. Med de förslag som ligger kommer den ”gyllene timmen” inte att kunna garanteras för en stor del av befolkningen i länet. Samtliga pekar på risken för att ”folk kommer att i större utsträckning dö längs vägarna” är stor.

Redan idag menar man att ambulansen på många håll inte riktigt klarar av att ta hand om patienten inom den ”gyllene timmen”.

Samtliga pekar också att ett ökat antal transporter inte på något sätt ökar vårdkvaliteten och att förlita sig på ett system som bygger på ökade transporter försämrar patientsäkerheten.

Felaktiga och märkliga uppgifter

Det förefaller också som att det material som ni har fått och som ska ligga till underlag för er att sätta igång processen att i stora delar avveckla Sollefteå sjukhus inte är korrekt.

T.ex. antalet operationer som räknas upp stämmer inte och rapporteringen av kostnader förefaller märklig.

T.ex. i materialet som ni har fått uppges antalet ”hysterectomi” som utförts i Sollefteå vara 8 stycken (sidan 7). Det korrekta antalet är 27 för år 2013 och 19 för år 2014.

Antalet förlossningar som rapporterats stämmer inte. Under 2014 var förlossningssiffrorna följande,

Sollefteå           354

Ö-Vik                  572

Sundsvall          1532

Antalet opererade höftproteser stämmer inte jämfört med antal som verkligen har opererats.

Det förefaller märkligt att Sollefteå har lika många antal operationer för knäproteser som Sundsvall. Det borde betyda att en stor del av knäprotesoperationerna från Sundsvall skickas till kliniker utanför länet. Rimligtvis borde en prislapp samt besparingspotentialen i detta rapporteras men också vad kostnaden blir om ännu fler patienter måste skickas utanför länet om det är så att Sundsvall redan idag inte mäktar med antalet operationer.

Tjänstemännen menar att det finns en besparing på totalt 20 miljoner kronor under perioden 2016-2018 genom att flytta ortopedin till Ö-vik. En siffra man bedyrar att man räknat och kvalitetssäkrat 5 gånger.

Granskar man siffrorna som angetts så är besparingen totalt 4,8 miljoner kronor per år och eftersom åtgärderna i bästa fall kan räkans in från 2016 så kan besparingen i bästa fall bli 14,4 miljoner kronor. I bästa fall kan man tolka som att tjänstemännen hoppas på en ”bedömd samordningsvinst” på 5,6 miljoner. Men ingenstans rapporteras eller kalkyleras hur detta ska gå till.

Eftersom det inte finns några skillnader i behandlingsmetod eller i övrigt så har frågan ställts om det är så att kapitalkostnaderna för nya operationssalar påverkar?

Det föranleder också en diskussion om DRG som mått

Vi har hört från ledande kirurger, chefsläkare och övrig personal att man inte haft tid att avsätta för att korrekt redovisa DRG-siffror. Att siffrorna därmed också kan skilja sig mycket från år till år och att materialet inte är tillförlitligt.

Vi vet också att allt fler landsting väljer att gå ifrån att använda DRG som mått eftersom den upplevs vara trubbig. Senast i raden är Västmanlands läns landsting som gått ifrån DRG eftersom den ”DRG undergräver den professionella medicinska bedömningen”.

Det kan också vara bra att notera att även SKL påpekar att skillnaden i DRG-poäng kan bero på mätproblem och att redovisningen inte är komplett.

Man bör också notera att de tidigare nedskärningarna påverkar DRG-måttet. Till exempel finns det idag få platser på rehab och medicin i Sollefteå. Vilket t.ex. betyder att om en patient drabbas av en infektion blir vårdtiden på enheten längre och därmed kostnaden. Medan en patient i Sundsvall kan förflyttas till infektionsavdelningen som därmed ”delar” kostnaden med ortopedin.

När vi vet allt detta förefaller det orimligt att inleda en sådan stor process baserat på DRG. Det resultatet kan inte bli trovärdigt.

Rimligtvis borde nämnden och politiken få ett klargörande från verksamheterna om hur måttet har använts och vilka problem som finns och har funnits med det.

Avslutningsvis

Med tanke på hur denna process har skötts samt de stora brister som finns i dialog, faktaunderlag och material så förefaller det väldigt märkligt att nämnden med ett gott samvete kan ge landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta på den inslagna banan utan att själva göra ett försök att kvalitetssäkra materialet.

Med tanke på den totala brist på förtroende och den historik som finns från tjänstemannaledningen att frisera material från personal och konsekvensbeskrivningar borde nämnden ha en stor förståelse för den skepsis som finns bland personal och medarbetare när landstingsdirektören vill forcera ett uppdrag och beslut.

Finns det så mycket fel och brister i detta material som tagit tjänstemannaledningen en hel vår och sommar att producera kan man bara ana vilka brister som kommer att finnas i det material som konsekvensbeskrivningar som nu ska forceras fram på korttid.

Jag har den senaste tiden också talat med f.d. höga chefer inom landstinget Västernorrland och personer som inte kan sägas ha en direkt koppling till Sollefteå sjukhus.

SAMTLIGA pekar på att den nuvarande processen är mycket olycklig och de föreslagna förändringarna ingen lösning.

Dem pekar på att stora nedskärningar i verksamhet sällan ger så stora besparingar som har ”bedömt”, att kostnader underskattas och vinster överskattas. Många pekar också på lärdomar från Jämtland där stora nedskärningar i vården inte har förbättrat ekonomin.

Istället pekar man på att en skattehöjning bör genomföras för att skapa lugn och ro. Det bör kombineras med ett systematiskt arbete TILLSAMMANS med personal och verksamheterna för att komma i ordning med ekonomin.

Ingen jag har talat med anser att den nuvarande processen är bra skött eller tror att de besparingar som nu kalkylerats och säkerställts ”5 gånger” kommer att hålla.

Oavsett så är det slutligen ni som sitter i nämnden som påbörjar och avslutar denna process. Det är helt upp till er, oavsett vilket beslut ni landar i, ”vilken smak” en sådan här process lämnar. Inte bara hos er som politiker utan också hos era medarbetare och medborgare.

Det kan genomföras på ett respektfullt sätt och ändå komma fram till samma förslag. Eller så kan man som nu gå bakom ryggen på personal, verksamhetschefer och medborgare.

Avslutningsvis så är detta en fråga som är så mycket större om Sollefteå sjukhus och ni bör också ha i åtanke, vilken typ av organisation ni vill leda.