MYT: Galloperationer är dyrare i Sollefteå

Av | 27 oktober, 2015

Ett av de argument som landstinget och även andra har använt för att visa på att Sollefteå sjukhus är mycket dyrare än Sundvall är kostnaden för EN typ av galloperationer.

I det knapra underlag som landstinget presenterat fast just denna typ galloperationer (kolecystektomi) som argument för att Sollefteå sjukhus skulle vara mycket dyrare än t.ex. Sundsvall. Siffrorna har man hämtat från Sveriges Kommun och Landstings (SKL) öppna jämförelser. Enligt SKLs underlag så kostar en kolecystektomi i Sollefteå ca 80 000 kr, Ö-vik 70 000 kr och Sundsvall 50 000kr.

Detta är siffror som upprepats gång efter annan och som okritiskt har valsat kring i media. Siffror som använts för att dra långtgående slutsatser om alltifrån effektivitet, kostnader till användandet av stafetter. Allt baserat på det hårt kritiserade DRG-måttet.

För en utomstående kan den stora skillnaden mellan 80 000 kr och 50 000 kr vara beviset på att Sollefteå sjukhus är mycket dyrare. Dessutom har flertalet medborgare inte  koll på att det inte bara görs en form av operation på gallan utan faktiskt ett flertal olika typer och att de siffror som redovisats bara gäller för en form av operation (vi hade t.ex ingen koll).

Det största problemet är att siffrorna är direkt missvisande och underlagen som presenterats snudd på oärlig.

Sanningen är långt mer komplicerad och bilden behöver korrigeras.

Landstingets egna siffror visar det indirekt. Trots att Sollefteå är 30 000 kronor dyrare per operation än Sundsvall räknar landstinget inte med att spara mer än 2,3 miljoner på att flytta galloperationerna från Sollefteå till Sundsvall (lika mycket som landstingsdirektörens fallskärm kostar). Landstinget har inte gjort några egna analyser utan går rakt av på de siffror som SKL presenterar för en typ av operationer.

Det som är värre är att den lilla besparingen visar sig bygga på undermåliga kalkyler och icke-kompletta siffror.

Enligt landstingets egna siffror genomfördes det 62 galloperationer i Sollefteå under 2013 men SKLs siffror bygger på enbart 33 operationer.

I Sundsvall genomfördes det 226 galloperationer men SKLs siffror baserar sig på enbart 87 av dessa, här har bara kostnaden för 4 av 10 operationer tagits med i statistiken.

Örnsköldsvik är de som kommer närmast, man har genomfört 122 operationer och SKLs statistik baserar sig på 91 av dessa.

Samtidigt skriver SKL tydligt följande,

”Kostnadsskillnaderna kan ha flera orsaker. De kan spegla dels tiden för själva ingreppet och även vårdtidens längd, dels bemanning per vårdplats och vid sjukhuset i stort. De kan även återspegla patientsammansättningen vid sjukhuset, till exempel andelen akuta respektive planerade operationer. Även val av operationsmetod påverkar.

Med andra ord så spelar det stor roll vem man genomför operationen på och vilken vårdhistorik den personen har.”

Kortfattat;  det är skillnad om man opererar en annars frisk 25-åring eller en 79-årig man med en gedigen sjukdomshistorik.

Med detta i bakhuvudet så kollade jag på statistiken hos Socialstyrelsen och där är det tydligt att patienterna för denna typ av operationer i Sollefteå är äldre än Sundsvall och Ö-vik, en högre andel är över 75 år och därmed är medelvårdtiden längre i Sollefteå. Därför är kostnaden också högre.

Vad säger detta?

Egentligen bara att statistiken är mycket bristfällig och att man inte kan göra jämförelser rakt av. Utrymmet för variationer är för stort och det kan slå väldigt hårt i statistiken.

Vad skulle hända med kostnaden om Sundsvall och Sollefteå hade varit bättre på att redovisa sina siffror? Eller om Sundsvall hade haft lika många äldre patienter eller patienter över 75 år och därmed lika lång vårdtid?

Sanningen är att vi inte vet svaren på frågorna. Det enda vi har fått är siffror som är långtifrån heltäckande och där skillnaden i patientunderlagen är stora.